Innen kunst- og uttrykksterapi, kunstterapi og bildeterapi er det flere retninger, basert på ulike teknikker og teori.

I eksempelvis bildeterapi benytter man seg av bilder som uttrykks- og kommunikasjonsmiddel, og terapien er basert på teorien om at et hvert menneske, uavhengig av tegneferdigheter, kan gi uttrykk for sine følelser gjennom bilder. Ved å uttrykke seg på denne måten blir man et skapende menneske, og tegningen kan fungere som et supplement til ord, eller det kan lede til at man lettere finner frem til det man trenger å snakke om. Bildeterapi kan være et godt alternativ for personer med kommunikasjonsproblemer, og det gir innestengte følelser en mulighet til å komme til overflaten.

(Se egne detaljerte beskrivelser av Danseterapi, Danse- og bevegelsesterapi, Musikkterapi, Psykorama, Psykosyntese mv).

Bildets symbolske og terapeutiske virkning har vært kjent lenge. Bildeterapi startet sin utvikling under den andre verdenskrig ved behandlingen av krigsskadede i USA, England og Holland. I Skandinavia har metoden eksistert siden 1960-tallet, og brukes både på barn, ungdom og voksne.

Uttrykksorientert psykoterapi ble første gang definert i 1974 av helseministeren i Massachusetts, USA, psykiater Dr. W. Goldman. Samme år etablerte professor Shaun McKniff Institute for the Arts and Human Development ved Lesley College, og i samarbeid med professor Paolo Knill utarbeidet han en metode og undervisningsmodell for et Masters-program i Expressive Arts Therapy samt teorien om Intermodal Expressive Art Therapy.

Idag brukes kunst- og uttrykksterapi både i privat behandling og ved institusjoner og offentlige sykehus i Norge.

Ved å arbeide med reativ tilnærming kan ikke-språklige nivåer i mennesket nås. Med for eksempel bildets hjelp, dans elller bevegeslse kan man kommunisere med mennesker som det ellers er svært vanskelig og oppnå kontakt med. Eksempler på dette kan være; barn, personer med språkproblemer og psykotiske mennesker.

Hovedmålet er å bidra til en økt kommunikasjonsforståelse og at man i større grad skal erkjenne den man er og få tilgang til egne ressurser. På denne måten vil man lettere skal klare å bearbeide sine egne problemer.

Å være skapende og kreativ kan vekke glede og en indre styrke. Denne tilstanden gjør at man kommer i kontakt med helt spesielle ressurser, og litt etter litt integrere ukjente sider i seg selv.

Det indre barnet er vårt aller innerste vesen, og ved påvirkning gjennom oppvekst, arv og miljø mister vi lett kontakten med vårt indre. Ved hjelp av bilder og symboler kan man nå ”barnet” i seg selv, som ikke bare bærer på fortidens sår, men også på sitt største potensial. En legning av det indre barnet gir oss tilgang til humor, energi, lek, spontanitet, harmoni og visdom.

Bildeterapi kan være til stor hjelp ved livskriser, stress, uro, angst, hørselskade, sorg, depresjon og utmattelse. Det sies også at bildets legende kraft kan gi deg gleden og din indre styrke tilbake.

Behandling foregår med utgangspunkt i den enkelte metode, i grupppe eller en til en, avhengig av hva pasient/klient har behov for.

I kunstterapi, bildeterapi formes et symbolsk språk i et tegnet/malt bilde, der følelser, tanker og minner kan få et ordløst uttrykk. Et bilde kan avspeile vår bevissthet, men det kan også gjengi deler av vårt ubevisste sinn. Bilder og symboler aktiverer det vi vanligvis ikke er bevisste på, og kan lede oss mot en helhet på en unik måte. Gjennom bildeterapi blir de indre bildene synliggjort. På den måten kan man kle sine følelser og tanker med ord.

Selve tegningen foregår i stillhet, og først når bildet er ferdig snakker man sammen om hva bildet forteller. Dialogen og møtet skjer i et lekende og kreativt samspill mellom terapeuten og klinet/pasient, evt. de andre i gruppen. Bildeterapi kan derfor sies å være en unik kombinasjon av psykoterapi, kunst og lek.

Antall behandlinger avhenger av type problem og årsak til problem, plage, diagnose.
Behandlingsforløp kan avtales med behandler.

Det er ikke kjente bivirkninger av metoden.

- Oppsøk kvalifisert behandler.
- Undersøk om det brukes materialer, for eksempel maling, i behandlingen som kan gi allergisk reaksjon.
- Ta alltid kontakt med lege ved vedvarende plager.

Erfaring og en rekke studier tilsier at metoden kan være til hjelp. Imidlertid finnes det foreløpig ikke dokumentasjon som bekrefter effekten.

Studier er balnt annet gjort iforhold til spiseforstyrrelser, depresjon, stress, posttraumatisk stress, mage- og tarmprobemer hos barn.

- Lov om alternativ behandling er gjeldende:
Lov om alternativ behandling ved sykdom 

- Offentlig helsepersonell som utøver behandling, er underlagt 
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven) 

Forøvrig er det organisasjoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende klient- pasientbehandling og etikk.

Kunstterapeut, Kunst- og uttrykksterapeut, Bildeterapeut er ikke en beskyttet tittel.

Det finnes ulike skoler i Norge og Skandinavia, med forskjellig pensum og ulik lengde, fra 3 år til 6 år.

Utdanning i Kunst- og uttrykksterapi

Andre retninger

Behandleroversikten behandler.no brukes for å finne fram til kvalifisert behandler og veileder. Her står alle utøvere oppført med egen informasjonside om sin bakgrunn og annen aktuell informasjon.
Finn behandler på behandler.no