EMDR - Eye Movement Desensitization and Reprocessing, er en metode innen psykoterapi, som blant annet innebærer øyebevegelse. Behandlingsmetoden har hentet elementer fra andre psykoterapiterapiformer, som energipsykologi og avslapningsøvelser.

Metoden brukes særligi forbindelse med bearbeiding av traumatiske opplevelser og til å integrere følelser og opplevelser i kroppen for personer med psykiske plager. Den blir også brukt for å utvikle personlige ressurser.

EMDR ble utviklet på 1980-tallet av psykologen Francine Shapiro, som er seniorforsker ved Mental Research Institute i Palo Alto, California.

Hun oppdaget hvordan det å begvege øynene hadde en positiv effekt ved ubehag. Hun erfarte at systematisk stimulering av øynene, samtidig som en gjenopplever og forteller om traumer og vanskelige situasjoner gav god effekt og framskritt for klienter.

Idag inngår EMDR i psykoterapi, både i privat og offentlig  regi i Norge, for eksempel ved psykiatriske sykehus i forbindelse med kognitiv terapi.

EMDR sies å være spesielt effektiv ved behandling av traumatiske minner. Behandlingen innebærer elementer av eksponeringsterapi og kognitiv adferdsterapi kombinert med øyebevegelser, som skaper en endring i oppmerksomhet og medfører hurtig prosessering av traumatiske eller vonde minner som har festet seg ved plutselige, uventede tap, ulykker, vold og lignende.
(Kognitiv psykoterapi bygger på vitenskapen om hvordan tenkningen vår påvirker kroppens følelsesmessige og fysiologiske prosesser).

Klienter som har sterke traumatiske opplevelser bak seg plages ofte av påtrengende og svært ubehagelige minner. EMDR har vist seg å kunne hjelpe med å redusere intensiteten av disse minnene, og derved hjelpe klienten å gå videre etter den traumatiske hendelsen. Man kan arbeide med minner som er noen dager gamle, eller minner som stammer fra hendelser som ligger mange år tilbake i tid.

EMDR kan brukes alene for avgrensede problemstillinger eller inngå som del av en mer omfattende behandling.

Behandler lar klienten ta utgangspunkt i et bilde/hendelse, ofte fra en traumatisk situasjon, og den negative tanken som følger dette bildet når det hentes frem. I tillegg kartlegges det hva en heller kunne ønske å si til seg selv om bildet/situasjonen. Man kjenner på hvilken følelse som følger og hvor en kjenner det i kroppen når en tenker på det, sier setningen som går med bildet og holder følelsen som følger bildet fremme.

Både innledningsvis og underveis benyttes et såkalt ubehagsnivå (subjective unit of distress – SUD), for å følge utviklingen av det som skjer. Når alle disse elementene - bilde, tanke, følelse og kroppslig sensasjon fokuseres, blir klienten bedt om å følge terapeutens hånd med øynene samtidig som hånden føres frem og tilbake i klientens synsfelt.

Denne bilaterale stimuleringen (øyebevegelsene) kan noen ganger erstattes av auditiv stimulering - lyder alternativt til høyre og venstre øre, eller håndtapping dvs. lette berøringer på venstre alternativt høyre hånd. Det antas at bilateral stimulering til hjernen samtidig som en fokuserer på elementer ved den traumatiske opplevelsen medfører en hurtigere bearbeidelse av negative følelser og tanker enn vanlig samtale.

Se også Lydterepi og TFT, tankefeltterapi

EMDR kan inngå både i korttidsterapi og som et element i et mer langsiktig behandlingsopplegg.
Behandlingsforløp kan avtales med behandler.

Det er ingen kjente bivirkninger ved metoden, men bearbeiding av traumer kan gi følelsesmessig sterke reaksjoner.

Oppsøk kvalifisert behandler.
Ta alltid kontakt med behandler eller lege ved vedvarende plager.

Erfaring og en rekke studier tilsier at metoden kan være til hjelp. Imidlertid finnes det foreløpig ikke dokumentasjon som bekrefter effekten.

Om forskning på EMDR:
Personer som har traumer og posttraumatisk stress får hjelp med EMDR

- Lov om alternativ behandling er gjeldende:
Lov om alternativ behandling ved sykdom 

- Offentlig helsepersonell som utøver behandling, er underlagt  
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven) 

Forøvrig er det organisasjoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende klient- pasientbehandling og etikk.
EMDR-behandler er ikke en beskyttet tittel.

Flere som utøver EMDR har bakrunn innen psykoterapi - kognitiv behandler, psykolog, psykiater mv. og har dette som tilleggskunnskap.

Utdanning/kurs foregår ofte over to trinn:
Trinn I, 3 dager, 10 t veiledning og trinn II, 3 dager, 10 t veiledning.

Behandleroversikten behandler.no brukes for å finne kvalifisert behandler og veileder. Her står alle utøvere oppført med egen informasjonside om sin bakgrunn og annen aktuell informasjon.
Finn behandler på behandler.no